กลยุทธ์ด้านสภาพอากาศของเคปทาวน์ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ทุกเมืองในแอฟริกาควรมี

กลยุทธ์ด้านสภาพอากาศของเคปทาวน์ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ทุกเมืองในแอฟริกาควรมี

อาจต้องใช้คลื่นความร้อนจัด ไฟป่าขนาดใหญ่ หรือพายุชายฝั่งที่รุนแรงเพื่อเริ่มตระหนักถึงอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แอฟริกามีแนวโน้มที่จะเป็นทวีป ที่ได้รับผล กระทบหนักที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงต่อภัยแล้งความร้อนและน้ำท่วมและหลายประเทศมีความสามารถในการปรับตัวต่ำเนื่องจากธรรมาภิบาลที่ไม่ดีและความยากจน ซึ่งจำกัดทางเลือกของแต่ละคน แม้จะมีภัยคุกคามนี้ แต่มีเพียง 13 เมืองในแอฟริกาเท่านั้นที่เป็นเมือง C40

ซึ่งเป็นเมืองที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านสภาพอากาศที่สามารถ

วัดผลได้ มีเพียงห้ารายในแอฟริกาใต้เท่านั้นที่มีกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อลดและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบรรเทาผลกระทบรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ การเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนและการฟื้นฟูระบบนิเวศ การปรับตัวคือการปรับระบบทางธรรมชาติหรือของมนุษย์ให้มีอันตรายในระดับปานกลางจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเก็บกักน้ำฝน การกระจายพืชผลเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นต่อภัยแล้ง และการถอยห่างจากพื้นที่เสี่ยงชายฝั่งหรือเขตน้ำท่วมในแม่น้ำ

เคปทาวน์เป็นเมืองล่าสุดในแอฟริกาที่ร่างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหม่ จากการประเมิน ความเสี่ยงและความเปราะ บาง เคปทาวน์เผชิญกับความท้าทายมากมาย สิ่งเหล่านี้รวมถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของฤดูฝน กลางวันที่อากาศร้อนจัดและคลื่นความร้อน และการกัดเซาะชายฝั่ง ภาวะโลกร้อนได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นในเคปทาวน์ถึงสามเท่า

ร่างกลยุทธ์ใหม่นี้มี 35 เป้าหมาย สำหรับการปรับตัว เป้าหมายมุ่งเน้นไปที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น การขาดแคลนน้ำ น้ำส่วนเกิน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และความเสี่ยงจากอัคคีภัย สำหรับการบรรเทาผลกระทบ พวกเขามุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาด การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ การขนส่งที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วม และเศรษฐกิจหมุนเวียนของเสีย กลยุทธ์นี้ยังพิจารณาถึงประเด็นที่เชื่อมโยงกัน เช่น กลไกการระดมทุนและกลยุทธ์การสื่อสาร

เมืองนี้รับทราบเป็นอย่างดีว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างกล้าหาญ

เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายที่สุด เหมาะสมแล้วที่กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และกล่าวถึงประเด็นด้านความยั่งยืน เช่นการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ผ่านการเติบโตและการพัฒนาที่หนาแน่นและมุ่งเน้นการขนส่งเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

แต่มีช่องว่างบางอย่างในกลยุทธ์ ในฐานะนักวิจัยที่ทำงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ เราได้ศึกษาร่างนี้จากมุมมองทางนิเวศวิทยา ข้อกังวลหลักของเราคือบทบาทของธรรมชาติในการดำเนินการด้านสภาพอากาศที่เสนอนั้นขาดหายไป และกลยุทธ์ที่เป็นอยู่นั้นเป็นการเอาชนะตัวเอง กระบวนการทางธรรมชาติถูกเข้าใจผิดและนำเสนออย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการความเสี่ยงจากไฟป่า เรามีคำแนะนำที่เมืองอื่นๆ สามารถพิจารณาได้เมื่อร่างกลยุทธ์ที่คล้ายกัน

การละเว้นที่น่าตกใจ

เมืองเคปทาวน์ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2,500 ตร.กม. ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดในแอฟริกาใต้และทั่วโลกตั้งอยู่ในขอบเขตของมัน แอฟริกาใต้ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพนี้และเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ หยุดยั้งการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่างยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการด้านสภาพอากาศ เมืองนี้รับทราบถึงความสำคัญของธรรมชาติและจำเป็นต้องรักษา ฟื้นฟู ขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ไม่มีเป้าหมายใดใน 35 เป้าหมายที่เชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ eThekwini เทศบาลอีกแห่งของแอฟริกาใต้ซึ่งครอบคลุมเมือง Durban บรรลุสิ่งนี้ในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะ

ระบบนิเวศทางธรรมชาติช่วยรักษาเสถียรภาพของสภาพอากาศและการฟื้นฟูระบบนิเวศเหล่านี้ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พวกเขาให้บริการเช่นน้ำสะอาดและการกักเก็บคาร์บอน องค์การสหประชาชาติตระหนักถึงบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพในการรักษาเสถียรภาพของสภาพอากาศ และได้ประกาศว่าทศวรรษหน้าจะเป็นทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2573

การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติเป็นเครื่องมือราคาไม่แพงสำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศตามที่ทั้งคณะกรรมาธิการยุโรปและสหประชาชาติกำหนด หลาย ๆประเทศดำเนินนโยบายการอนุรักษ์และการดำเนินการด้านสภาพอากาศแยกจากกัน ผลลัพธ์คือความล้มเหลวทั้งในการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ธรรมชาติต้องการเป้าหมายที่สูงขึ้นมากสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ทางออกหนึ่งคือปรับปรุงนโยบายเหล่านี้

เคปทาวน์เป็นกรณีตัวอย่าง ในกลยุทธ์ด้านสภาพอากาศที่เสนอ ไม่มีเป้าหมายใดที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างชัดเจน เป้าหมายที่เสนอบางอย่างบ่อนทำลายพวกเขาด้วยซ้ำ

สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์